Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniu o  nazwie: „Anna Puślecka KLUB ZDROWIA. Holistycznie: zdrowie, regeneracja, witalność” („Wydarzenie”) organizowanym przez AP Media Anna Puślecka, ul. Zawiszy 12/109, 01-167 Warszawa, NIP: 797 113 10 56 (“Organizator”).

2. Obowiązkiem Organizatora jest przeprowadzenie Wydarzenia w sposób planowy i  niezakłócony oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zakupienie biletu, wzięcie udziału w Wydarzeniu i  wstęp na teren, gdzie odbywa się Wydarzenie, jest równoznaczny z zaakceptowaniem  Regulaminu i zobowiązaniem do stosowania jego postanowień.

II. Udział w Wydarzeniu  

1. Uczestnikami Wydarzenia (zwanymi dalej: „Uczestnikami”) mogą być osoby fizyczne, które  posiadają bilet na Wydarzenie bądź otrzymały od Organizatora stosowne zaproszenie i  zaakceptowały niniejszy Regulamin.

2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie legitymujące się dokumentem  pozwalającym na ustalenie i potwierdzenie ich tożsamości. Osoba pomiędzy 16 a 18 rokiem  życia może wziąć udział w Wydarzeniu, pod warunkiem legitymowania się dokumentem  pozwalającym na ustalenie i potwierdzenie jej tożsamości i posiadania zgody na udział w  Wydarzeniu udzielonej przez opiekuna prawnego. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, legitymujące się dokumentem pozwalającym na ustalenie i potwierdzenie ich tożsamości  mogą wziąć udział w wydarzeniu wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.  

3. Wejście na Wydarzenie powinno nastąpić najpóźniej do godziny rozpoczęcia organizowanego  Wydarzenia wskazanej na bilecie. Po tej godzinie Uczestnik nie ma gwarancji wstępu na  Wydarzenie.

4. Uczestnik akceptuje fakt, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia  dźwięków mogących spowodować uszkodzenie narządu słuchu oraz na działanie efektów  świetlnych mogących powodować dyskomfort.  

5. Każdy Uczestnik wydarzenia, bez względu na wiek, musi posiadać ważny bilet wstępu i ważny  dokument ze zdjęciem w celu umożliwienia Organizatorowi weryfikacji wieku uczestnika. 6. W przypadku biletów imiennych, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych  zawartych na bilecie imiennym z danymi dysponenta tego biletu. Organizator zastrzega, że w  przypadku gdy, dane zawarte na bilecie różnią się od danych dysponenta biletu, ma prawo  odmówić uczestnictwa takiej osoby w Wydarzeniu, na które został zakupiony bilet.

III. Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa,  przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu, gdzie organizowane jest

Wydarzenie oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez personel  Organizatora, a także zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu i  innych osób oraz mieniu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas  Wydarzenia.

3. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia:

1. jakiejkolwiek broni, amunicji, przedmiotów mogących być uznane za niebezpieczne, 2. materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych, pirotechnicznych, 3. parasoli z ostrymi zakończeniami,

4. wszelkich cieczy,

5. zwierząt, z zastrzeżeniem psów-przewodników (posiadających certyfikat i aktualne  szczepienia z obowiązkiem ich przedstawienia, na wezwanie, personelowi  Organizatora) towarzyszących osobom niepełnosprawnym,

6. dużych toreb, plecaków oraz wszelkich przedmiotów o dużych gabarytach;

7. profesjonalnych aparatów z fotoobiektywem mogącymi być uznanymi za  profesjonalny sprzęt fotograficzny.

4. Organizator zabrania prowadzenia na terenie Wydarzeń działalności handlowej, informacyjnej,  promocyjnej, reklamowej z zastrzeżeniem przypadków, kiedy dany podmiot uzyskał odrębną  zgodę Organizatora.

5. Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, psychotropowych  lub innych podobnie działających środków zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić  bezpieczeństwu własnemu lub innych Uczestników oraz Organizatora, zakłócić porządek  Wydarzenia, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych  zakazuje się wstępu na Wydarzenia. Personel Organizatora uprawniony jest do zobowiązania  osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim do opuszczenia terenu Wydarzenia.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez  Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń Organizatora oraz  poleceń personelu Organizatora.

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach  wchodzących w skład personelu Organizatora (pracownikach i współpracownikach),  wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim  samym zakresie jak powyżej, Uczestnik ponosi również wobec innych Uczestników.

8. Organizator zabrania wnoszenia na teren Wydarzenia alkoholu oraz innych środków  odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

9. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestników, Uczestnik  zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Organizatora lub odpowiednie  służby dbające o bezpieczeństwo i porządek.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu Uczestników,  którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące  w uzasadnione interesy osób trzecich;

2. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia  Regulaminu;

3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w  jego wizerunek.

11. Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na to, aby jego wizerunek i/lub jego wypowiedź – w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane przez Organizatora lub na jego zlecenie oraz innych nadawców rozpowszechniających materiały produkowane przez lub na zlecenie Organizatora jak również w przygotowywanych przez te podmioty materiałach promocyjnych lub reklamowych. Uczestnik zobowiązuje się, że nie cofnie zgody na wykorzystanie wizerunku bez obiektywnie ważnej przyczyny. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku i/lub wypowiedzi Uczestnika na wszystkich terytoriach, na których Organizator prowadzi działalność, na wszystkich znanych w dacie niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, a w szczególności polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wizerunek Uczestnika może być wykorzystywany na social mediach (FB, Instagram, Linkedin) oraz w relacjach z wydarzenia na stronach internetowych mediów patronackich.

12. Uczestnik ma zakaz nagrywania w całości lub w dłuższych fragmentach audio i video rozmów prowadzonych podczas KLUBU ZDROWIA, z wyjątkiem krótkich, kilku kilkunastosekundowych nagrań z przeznaczeniem na social media, pod warunkiem oznaczenia profilu Instagram @annapuslecka i FB @annapuslecka.official oraz FB @annapusleckaklubzdrowia

IV. Bilety na transmisję online

1. Uczestnik, który zakupił bilet na transmisję online „KLUB ZDROWIA. Holistycznie: zdrowie, regeneracja, witalność” otrzyma drogą mailową predefiniowany kod dostępu do dedykowanej, zamkniętej grupy na FB, gdzie odbędzie się transmisja. Do jednego biletu jest dedykowany jeden kod. Uczestnik klikając w link na bilecie zostanie przeniesione do grupy na FB, musi wpisać kod i jego wejście zostanie zaakceptowane przez Administratora grupy.

2. Start wydarzenia online grupie na FB rozpocznie się o 10.30 i potrwa do 18.00. W tym czasie są przewidziane 4 przerwy.

3. Uczestnik oświadcza, że ma dostęp do odpowiedniego łącza internetowego (najlepiej światłowodu), które zapewni odpowiednią jakość transmisji live. Jeśli video będzie przesyłane na poziomie 480p, wówczas wystarczającą prędkością wysyłania będą 2–3 Mb/s. Dla jakości 720p, dobrym wyborem będzie zakres 5–6 Mb/s. Natomiast wideo bardzo zadowalające, na poziomie 1080p, wymaga już prędkości wysyłania, wynoszącej 10–12 Mb/s.

4. Uczestnik, który zakupił bilet na transmisję online będzie miał dostęp do nagrania przez 7 dni.

V. Oświadczenie Organizatora

1. Organizator oświadcza, że wywiady podcastowe w ramach KLUBU ZDROWIA podczas wydarzenia nie są poradą lekarską i zaleceniami medycznymi i nie należy ich tak traktować. Jeżeli uczestnik potrzebuje porady lekarza – należy się do niego udać.

VI. Odwołanie Wydarzenia lub inna zmiana w zakresie Wydarzenia

1. Organizator jest uprawniony do odwołania Wydarzenia z ważnej przyczyny, jaką stanowią w  szczególności siła wyższa, kwestie bezpieczeństwa Uczestników, warunki atmosferyczne, choroba wykonawcy, czy inne istotne okoliczności uniemożliwiające odbycie Wydarzenia.  Organizator o powyższym poinformuje Uczestników za pośrednictwem Going, social mediów Anny Puśleckiej (FB i Instagram, Linkedin) i www.annapuslecka.com

2. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany wykonawcy lub programu Wydarzenia, zmiany  daty lub miejsca Wydarzenia – nabywcy biletów na Wydarzenie przysługuje prawo zwrotu ceny  biletu. 

3. Nabywca biletu chcący otrzymać zwrot ceny biletu powinien zgłosić się do Organizatora – za  pośrednictwem poczty elektornicznej e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty odwołania / zmiany w zakresie Wydarzenia, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia Organizator może zaproponować  nabywcy udział w Wydarzeniu w zmienionym terminie lub w innym miejscu na podstawie  uprzednio zakupionego biletu.

V. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie  obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszelkie zapytania dotyczące Wydarzeń oraz sprzedaży biletów można kierować do Organizatora: klubzdrowia@annapuslecka.com

adres: AP Media Anna Puślecka, ul. Zawiszy 12/109, 01-167 Warszawa

3. Regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2024