1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniu zdalnym
  o nazwie: „Anna Puślecka KLUB ZDROWIA. Holistycznie: zdrowie, regeneracja, witalność”
  („Wydarzenie”) organizowanym przez AP Media Anna Puślecka, ul. Zawiszy 12/109, 01-167
  Warszawa, NIP: 797 113 10 56 (“Organizator”).
 2. Obowiązkiem Organizatora jest przeprowadzenie Wydarzenia w sposób planowy i
  niezakłócony oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zakupienie biletu, wzięcie udziału w Wydarzeniu online
  jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu i zobowiązaniem do stosowania jego
  postanowień.
  II. Udział w Wydarzeniu online
 4. Uczestnikami Wydarzenia (zwanymi dalej: „Uczestnikami”) mogą być osoby fizyczne, które
  posiadają bilet na Wydarzenie bądź otrzymały od Organizatora stosowne zaproszenie i
  zaakceptowały niniejszy Regulamin.
 5. Uczestnik akceptuje fakt, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia
  dźwięków mogących spowodować uszkodzenie narządu słuchu oraz na działanie efektów
  świetlnych mogących powodować dyskomfort.
 6. Organizator zastrzega, że w przypadku gdy, dane zawarte na bilecie różnią się od danych
  dysponenta biletu, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Wydarzeniu, na które został
  zakupiony bilet.
  III. Ogólne zasady bezpieczeństwa
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu Uczestników,
  którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
 8. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w
  uzasadnione interesy osób trzecich;
 9. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia
  Regulaminu;
 10. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w
  jego wizerunek.
 11. Uczestnik ma zakaz nagrywania w całości lub w dłuższych fragmentach audio i video
  rozmów prowadzonych podczas KLUBU ZDROWIA online, z wyjątkiem krótkich, kilku
  kilkunastosekundowych nagrań z przeznaczeniem na social media, pod warunkiem oznaczenia profilu
  Instagram @annapuslecka i FB @annapuslecka.official oraz FB @annapusleckaklubzdrowia
  IV. Bilety na wydarzenie online
 12. Uczestnik, który zakupił bilet na wydarzenie online „KLUB ZDROWIA. Holistycznie: zdrowie,
  regeneracja, witalność” otrzyma drogą mailową predefiniowany kod dostępu do dedykowanej,
  zamkniętej grupy na FB, gdzie odbędzie się transmisja. Do jednego biletu jest dedykowany jeden kod.
  Uczestnik klikając w link na bilecie zostanie przeniesione do grupy na FB, musi wpisać kod i jego
  wejście zostanie zaakceptowane przez Administratora grupy.
 13. Dostęp do nagrania będzie możliwy do 11 marca 2024 do 23:59.
 14. Uczestnik oświadcza, że ma dostęp do odpowiedniego łącza internetowego (najlepiej
  światłowodu), które zapewni odpowiednią jakość transmisji live. Jeśli video będzie przesyłane na
  poziomie 480p, wówczas wystarczającą prędkością wysyłania będą 2–3 Mb/s. Dla jakości 720p,
  dobrym wyborem będzie zakres 5–6 Mb/s. Natomiast wideo bardzo zadowalające, na poziomie
  1080p, wymaga już prędkości wysyłania, wynoszącej 10–12 Mb/s.
  V. Oświadczenie Organizatora
 15. Organizator oświadcza, że wywiady podcastowe w ramach KLUBU ZDROWIA podczas wydarzenia
  nie są poradą lekarską i zaleceniami medycznymi i nie należy ich tak traktować. Jeżeli uczestnik
  potrzebuje porady lekarza – należy się do niego udać.
  VI. Odwołanie Wydarzenia lub inna zmiana w zakresie Wydarzenia
 16. Organizator jest uprawniony do odwołania Wydarzenia z ważnej przyczyny, jaką stanowią w
  szczególności siła wyższa, czy inne istotne okoliczności uniemożliwiające odbycie Wydarzenia.
  Organizator o powyższym poinformuje Uczestników za pośrednictwem Going, social mediów
  Anny Puśleckiej (FB i Instagram, Linkedin) i www.annapuslecka.com
 17. W przypadku odwołania Wydarzenia online – nabywcy biletów na Wydarzenie przysługuje
  prawo zwrotu ceny biletu.
 18. Nabywca biletu chcący otrzymać zwrot ceny biletu powinien zgłosić się do Organizatora – za
  pośrednictwem poczty elektornicznej e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty odwołania /
  zmiany w zakresie Wydarzenia, o której mowa w ust. 2.
 19. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia Organizator może zaproponować
  nabywcy udział w Wydarzeniu w zmienionym terminie lub w innym miejscu na podstawie
  uprzednio zakupionego biletu.
  V. Postanowienia końcowe
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa.
 21. Wszelkie zapytania dotyczące Wydarzeń oraz sprzedaży biletów można kierować do
  Organizatora: klubzdrowia@annapuslecka.com
  adres: AP Media Anna Puślecka, ul. Zawiszy 12/109, 01-167 Warszawa
 22. Regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2024

Login Account

Already a Rubnio Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.